Kommunernas avgiftsklasser för bredbandsprojekt i glesbygden

Enligt bredbandslagen förutsätter genomförandet av ett bredbandsprojekt att kommunen deltar i projektets kostnader.

Kommunikationsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har delat in kommunerna i tre klasser enligt vilka kommunernas betalningsandelar i projekt som får stöd fastställs.

I kommuner vars betalningsandel enligt kommunikationsministeriet är 8 och 33 procent används nationella medel för stödet. Projekt som genomförs i kommuner vars betalningsandel är 22 procent finansieras med medel ur Landsbygdsfonden.

Kommunernas avgiftsklasser hittar du i kommunförteckningen (på finska).