VI FANN DET I SYDÖSTRA FINLAND : Projektet RAVI söker nya verksamhetssätt för vattenvården på landsbygden

Målsättningen för projektet, som är gemensamt för ProAgria Etelä-Karjala ry, ProAgria Kymenlaakso ry och närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, är att öka samarbetet mellan myndigheter, rådgivare och jordbrukare samt att förbättra kompetensen inom alla delområden som ingår i vattenvården på landsbygden. I projektet utnyttjas bl.a. erfarenheterna från projektet TEHO.

Jordbruken har redan under lång tid satsat på vattenvård. Stegvis börjar även resultaten av arbetet att visa sig i vattenkvaliteten. Trots att mycket redan är gjort behövs ytterligare satsningar. I fortsättningen borde man koncentrera sig på gårdsspecifika lösningar. I projektet RAVI som genomförs i Sydöstra Finland och delvis i Östra Nyland söks nya verksamhetssätt för vattenvården tillsammans med lantbrukarna.

Vattenvården börjar på gårdarna

Den bästa experten vid planeringen av en gårds vattenvård är jordbrukaren själv. Lösningarna för att reducera belastningen finns ofta i den dagliga odlingsverksamheten. I projektet RAVI diskuterar man tillsammans med jordbrukarna vardagsnära vattenskyddsmetoder som lätt kan tas i bruk i anslutning till den normala odlingsverksamheten och dess planering. Erfarenheter från exempelgårdar och de samarbetsnät som bildas kan bl.a. utnyttjas i det framtida rådgivningsarbetet för jordbruket och i de regionala vattenvårdsplaner som myndigheterna upprättar.

Med dessa kommer man redan långt

Omsorg om åkerns växtkondition och upptorkning förbättrar skörden och reducerar belastningen på vattendragen. Ett växttäcke under vintern minskar effektivt erosionen och därmed förlusten av näring till vattendragen. Även ekonomiskt sett är gårdarna intresserade av en precisering av gödslingen enligt växternas behov, åkerns avkastningsförmåga och analyserna av jorden. Utnyttjandet av näringsämnena i gödseln bör också planeras noggrant med hänsyn till tidpunkt, förvaring och fördelning. Man kan även överväga olika möjligheter att använda åkrar med lägre avkastning till naturvårdsåker, gröngödsling eller grönträda. Etablering av skyddszoner och våtmarker är också ett effektivt sätt att minska belastningen på egna närvattendragen.

Näringsämnena till skörden – vattendragen i skick, dvs. projektet RAVI

I projektet RAVI som inleddes hösten 2010 söker man efter hjälpmedel för gårdsspecifika lösningar i Sydöstra Finland och i de östra delarna av Östra Nyland. I det treåriga projektet upprättas gårdsspecifika vattenvårdsplaner för 40 frivilliga gårdar som har anmält sig till projektet. I projektet ingår dessutom rådgivning om skyddszoner och våtmarker samt vattensvårdsseminarier, åkerrensevenemang och arbetsdemonstrationer bl.a. av gödselspridning. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland finansierar projektet helt. Projektet genomförs av närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland samt ProAgria Kymenlaakso ry och ProAgria Etelä-Karjala ry.

Ytterligare information:

www.ymparisto.fi/kas/ravi (på finska)

Projektet genomförs av:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

  • Vattendragschef Visa Niittyniemi, tfn 040 518 8985
  • Agrolog Riitta Nurmilaukas, tfn 040 844 6210
  • Expert Anu Koistinen, tfn 040 7171283

ProAgria Kymenlaakso ry.

  • Lantbruksrådgivare Netta Junnola, tfn 020 747 3436

ProAgria Etelä-Karjala ry.

  • ProAgria produktansvarig för växter, Jaakko Heinola, tfn 020 747 2606,

Projektets samarbetspartner:

MTK Sydöstra Finland