Landsbygdsprogrammets utfall, effekter, resultat och ändamålsenlighet utvärderas under hela programperioden. Utvärderingen bygger på en analys av programmets åtgärder och genomförande i relation till de uppställda målen.

Syftet med utvärderingen är att utreda om programmets åtgärder är tillräckliga för att möta de nya utmaningarna i den föränderliga omvärlden och huruvida åtgärderna fortfarande är det effektivaste sättet att utveckla landsbygden.

Utvärderingen är en väsentlig del av programmet för landsbygdsutveckling. Den styrs såväl av rådets och kommissionens förordningar som av nationella anvisningar. På detta sätt motsvarar utvärderingen också bättre Finlands behov.

Utvärderare

Programarbetet utvärderas av ett utvärderingskonsortium som koordineras av Suomen Aluetutkimus FAR. Till konsortiet hör Fin-Auguuri Oy, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Lönnrotinstitutet vid universitetet i Uleåborg och miljöforskningscentralen vid Jyväskylä universitet.

Utvärderingsområden och -material

Utvärderingen bygger delvis på kommissionens förordningar och delvis på nationella frågor. 160 frågor har delats upp i sju områden.

  • Effekter på företagens struktur och konkurrenskraft
  • Inkomsteffekter
  • Marknads- och produktionseffekter
  • Miljökonsekvenser
  • Effekter på befolkning och samhällsstruktur
  • Sysselsättningseffekt
  • Genomförande och tekniskt genomförande

Utvärderingens huvudsakliga material består av programmets uppföljningsuppgifter (systemen IACS, Hanke2007 och Rahtu), övrig statistik och övriga utredningar samt enkäter till och intervjuer såväl av programmets olika målgrupper som av den genomförande förvaltningen.

Mer informationVid jord- och skogsbruksministeriet Eero Pehkonen, sekreterare för utvärderingens styrgrupp, tfn 040 752 5171, förnamn.efternamn@mmm.fi.Vid Suomen Aluetutkimus FAR Reijo Keränen, tfn (017) 760 7722, förnamn.efternamn@aluekehityssaatio.fi