Stödens inverkan på miljön – ”Det långsiktiga arbetet syns”

Perspektiv:

Skyddszonens inverkan på miljön

Skyddszonerna hindrar näringsämnen och jordmaterial sköljas från åkrar ner till vattendrag. De är särskilt behövliga om åkern sluttar brant mot ett vattendrag, om det finns rasrisk vid strandåkern, om åkern översvämmas ofta samt om åkern är belägen inom ett betydelsefullt grundvattenområde. Läs mer

Landskapsvård ökar naturens mångfald

Vårdbiotoper - traditionella kulturbiotoper – hör till de mest utsatta naturtyperna i vårt land. De har formats och upprätthållits genom traditionell markanvändning och den biologiska mångfalden i dessa miljöer har varit stor. Slåtter, bete och hamning - beskärning av lövträd för foder - har varit de viktigaste formande faktorerna. Läs mer

Effektiverad minskning av näringsbelastningen

Effektiverad minskning av näringsbelastningen innebär att fosforbelastningen från åkrar till vattendrag minskas genom att marken görs näringsfattigare och erosionen av odlingsmarken förebyggs. Läs mer

Man har kunnat hejda jordbrukets växande miljöbelastning

I Finland har man sedan år 1995 tillämpatett EU-delfinansierat miljöstödssystem för jordbruket som över 90 procent av jordbrukarna har anslutit sig till. Miljöstödet utgör en central del av Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Läs mer

Följderna av miljöstödet för jordbruket syns på lång sikt

Miljöstödet för jordbruket utgör en väsentlig faktor i minskningen av den näringsbelastning som jordbruket ger upphov till. Det dröjer innan följderna kan ses i vattendragen, eftersom de näringsämnen som lagrades i marken då man gödslade rikligt försvinner långsamt. Som ett resultat av miljöstödet har jordbrukarnas miljömedvetenhet dock ökat och gett resultat. Läs mer